WorkshopWorkshop klimatpåverkan och planarbete 2008

posted in: Arkiv2

Workshop om förorenad mark vid klimatpåverkan och vid planarbete.

Seminarium och workshop 22 januari 2008 på Centrum för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet. Cirka 80 deltagare samlades för en dag med fördrag och diskussioner kring hur ändringar i Plan- och bygglagen samt förväntade klimatförändringar kan påverka arbetet med förorenade områden.

Efter inledande föredrag från Boverket och Naturvårdsverket fick deltagarna sätta sig gruppvis och diskutera två olika scenarier där man fick fundera runt både planfrågor och klimatförändringar.

 

Program Inbjudan

Presentationer
Moderator: Krister Honkonen – Fastighetskontoret Göteborg

Martin Karlsson – Boverket
Kjell Färnkvist – Naturvårdsverket
Ingemar Palm – Boverket

Workshop

Introduktion – Mikael Eriksson – Structor

Instruktion fallstudier
Fallbeskrivning – Sollentuna
Fallbeskrivning – Ale

Deltagarförteckning