Åtgärdsportalen – en hemsida av SGF som syftar till att ge utökad kunskap om åtgärdsalternativ för förorenade områden och visa vilka företag som finns med erfarenhet av metoderna.
Naturvårdsverket
– via Miljöbokhandeln hittar du alla rapporter och handledningar inom ämnet.
Vem gör vad? – Sammanställning av Naturvårdsverket
Hållbar Sanering – Naturvårdsverkets program för kunskapsförsörjning inom efterbehandlingsområdet.
SGI-Statens Geotekniska Institut
SGF– Svenska Geotekniska Föreningen, tillhandahåller bland annat Fälthandboken för miljötekniska markundersökningar, Rapport 1:2001
SGU– Sveriges Geologiska Undersökning
CLU-IN – Hazardous Waste Clean-Up Information är en omfattande informationskälla till saneringsteknik av olika slag.
Miljöstyrelsen i Danmark– har lagt ut mycket rapporter och utredningar om arbetet med förorenad mark i Danmark som nedladdningsbara pdf-filer.
MarksaneringsInfo– en sammanställning över viktiga länkar inom branschen i främst  Sverige. OBS! Webbplatsen drivs inte av Renare Mark.

Några andra nätverk är:
Miljöringen– vår norska motsvarighet som även håller i NordSoil som är ett nordiskt nätverk
NICOLE– europeiskt nätverk. På deras sidor finns mängder av bra information om arbetet i Europa.
ATV-Fonden for Jord og Grundvand– vår danska motsvarighet.
MUTKU– finska nätverket inom förorenad mark
Biogroup– En inledande bra plats att besöka med diskussionsgrupp och mängder av fakta runt framför allt biologiska saneringsmetoder.
EUGRIS– ett EU-projekt med syfte att skapa en kunskaps- och kontaktdatabas inom arbetet med mark och grundvatten.
Eurodemo – European Co-ordination Action for Demonstration of Efficient Soil and Groundwater Remediation (databasen)

Lagstiftningen inom området förorenad mark är i många avseenden komplicerad och det saknas i stor utsträckning rättspraxis sedan Miljöbalkens införande. Nedanstående länkar tjänar som en vägledning till att hitta fram till gällande lagstiftning inom området.
Rättsnätet (Notisum)– är en heltäckande samling av svenska lagtexter.
Miljöbalken hos Naturvårdsverket.
Vägledning miljöregler– hos SGI hittar man en bra vägledning för all lagar och regler runt planering, byggande och miljö.
Veckans länktips
Bodemnieuws – holländsk nyhetstjänst om förorenad mark
Rapporter och Utredningar hos MarksaneringsInfo
Federal Remediation Technologies Roundtable i USA om saneringsmetoder.
Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE) med mängder av teknikutvärderingar.
aboutREMEDIATION – en kanadensisk webbplats med mycket bra information.
Field Analytic Technologies – en webbplats hos USEPA/CLU-IN om olika typer metoder för analys, mätning, provtagning och övervakning.

Förorenade Sediment:
Efterbehandling av förorenade sediment- en vägledning – Naturvårdsverket
Riskbedömning av förorenade sediment – Naturvårdsverket
Förbättrad riskbedömning av kvicksilverförorenade sediment – Naturvårdsverket
Strategi för miljöriskbedömning av förorenade sediment – Naturvårdsverket
Miljöeffekter vid muddring och dumpning– Naturvårdsverket
Information om förorenade sediment – Norska Naturvårdsverket

Rapporter:

SGF:
2:2011  Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling
1:2011 Stimulerad reduktiv deklorering En praktisk handledning

SGI:
Kunskapsläge och förutsättningarför återvinning av metallförorenade massor -2012-02-27

Övrigt:
BT Kemi Instagram
Saneringen av Eka Bengtsfors och Eka Miljörum
Hamnsaneringsprojektet i OskarshamnInstagram