Bästa exjobb 2015 – utlysning
I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten från år 2015. Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

Bidrag ska lämnas senast 1 februari 2016.

Examensarbetet skall ha direkt koppling till förorenade områden/efterbehandling och belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

Kriterierna för Bästa exjobb lägger tyngdvikten vid nyhet och nytta för branschen men följer i övrigt framtagna krav vid universitet och högskola enligt följande:

1) Nyhetsvärde för branschen
2) Nytta för branschen
3) Fronten för forskningen; vetenskaplighet, stringens
4) Ingående moment (t ex litteraturstudie, fältarbete, laboratoriearbete, analys, modeller)
5) Avgränsning och måluppfyllelse
6) Utformning och presentation

Kontakta johanna@liljemark.net för mer info!


 

Bästa exjobb 2014 

 


Bästa exjobb 2013

Anna Gjörup och Per-Ivar Olsson utsågs som vinnare av bästa exjobb 2013 med sin uppsats ”Grundvattenmodellering av Nässjö bangård.- Avsänkning, föroreningstransport och jämförelse av två modelleringsprogram”.

Juryn valde att lyfta fram ett examensarbete som behandlar ett mycket komplext ämne som ofta hamnar lite utanför diskussioner kring förorenade områden; förståelse och modellering av grundvattensystemet.

En god förståelse för grundvattensystemet, dess reella och förväntade flöde inom ett förorenat område är en förutsättning för projektering av efterbehandlingsåtgärder. I sitt arbete har Gjörup och Olsson jämfört grundvattenmodelleringar och simuleringar från två marknadsledande programvaror, beräknade utifrån samma grunddata, i syfte att utvärdera programvarornas användbarhet.

Analysen visar att de två programvarorna ger jämförbara resultat men med vissa skillnader vid simulering av förändringar i grundvattenflödet. Författarna ger även förslag på kompletterande fältanalyser som behövs för att kunna förbättra modellernas tillförlitlighet. Arbetet är mycket pedagogiskt upplagt, lätt att tillägna sig och bra illustrerat.


Bästa exjobb 2012

Tina Risberg har utsetts till vinnare och presenterade sitt exjobb ”Sista Chansen Nu- Om efterbehandling av sådana förorenade områden som ska exploateras” på Vårmötet i Malmö 2013.

Priskommitténs motivering är som följer:

”I sin uppsats behandlar Tina Risberg den ständigt aktuella ansvarsproblematiken vid exploatering av förorenade områden och hon identifierar flera diskrepanser i tillämpningen av Plan- och Bygglagen i relation till Miljöbalken. Tina belyser problematiken ur ett tillsynsperspektiv och hennes slutsatser är av stor relevans för initieringen och utförandet av efterbehandlingsprojekt. Tina Risbergs arbete är även ett utmärkt exempel på den bredd av ämnen som ryms inom vårt fält – förorenade områden.”

Hela examensarbetet ligger här!

Nätverket Renare Mark vill tacka alla som skicka in sina bidrag till bästa exjobb 2012. Dessa publiceras nedan.

Speciation of metals in contaminated sediments in the Kalmar County, Sweden:  An initial approach toward sediment mining
Författare: Homayoun Fathollahzadeh

Leachability of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) from Naturally Aged Soil in Relation to the Composition and Concentration of Dissolved Organic Matter (DOM) at Different pH
Författare: Majid Mustafa

Avfallsklassning av förorenad jord – Slump eller vetenskap?
Författare: Isabelle Larsson

Assessment of Remediation by Vacuum Excavation to Preserve Amenity Trees
Författare: Roger Lindqvist

Grönlutslam och flygaska som tätskiktsmaterial för sluttäckning av sulfidhaltig anrikningssand
Författare: Nanna Stahre

Metal release and mobility in an arctic lake due to artificial drainage – Effects of mining and sulfide oxidation
Författare: Joacim Svahn

Comparison of Pseudokirchneriella subcapitata, Ceramium tenuicorne and Myriophyllum aquaticum growth inhibition test in the context of sediment and soil quality assessment
Författare: Lisa Wagenfür


Bästa exjobb 2011

Mariella Siña har utsetts till vinnare och presenterade sitt exjobb ”VALIDATION OF A TWO-PHASE BIOASSAY FOR RISK ASSESSMENT OF CONTAMINATED SOILS ” på Vårmötet i Göteborg 2012.

Priskommitténs motivering är som följer:

Mariella har gjort ett välutfört arbete som genom att mäta toxisk effekt i flera steg kunnatvisa att föroreningar bundna till jorden påverkar den uppmätta effekten. Traditionellt har tester gjorts på det som löses ut i vattenfas, genom att studera även jorden kan sannolikt bättre och säkrare slutsatser dras om den negativa påverkan som föroreningarna har på ekosystemen. Arbetet är inom ett område där branschen under senare år sett ett utvecklingsbehov och det visar också att det skulle gå att dra nytta av den utvecklingsmöjlighet som följer av att använda denna typ av undersökningar för att stärka riskbedömningar som görs på förorenade områden.

Hela examensarbetet ligger här!

Nätverket Renare Mark vill tacka alla som skicka in sina bidrag till bästa exjobb 2011. Dessa publiceras nedan.
Choosing sustainable remediation alternatives at contaminated sites. (Landström och Östlund)
Massflöde som bedömningsgrund för förorenat grundvatten. (Stenman)
Lertäkter i Uppsala Inventering och föroreningssituation. (Weber-Qvarfort)


Bästa exjobb 2010

Erika Andersson har utsetts till vinnare och presenterade sitt exjobb ”Utvärdering av respirationstester för bedömning av miljörisker i förorenad jord” på Vårmötet 2011.

Priskommitténs motivering är som följer:

Erika har utfört ett genomarbetat examensarbete styrkt med egna laboratorieutvärderingar och fältarbete. Rapporten visar hur viktigt det är att veta begränsningar med riskbedömningsmetoder som baseras på levande organismer. Resultaten har relevans både för forskning och för marksaneringsbranschen.

Hela examensarbetet ligger här!

Nätverket Renare Mark vill tacka alla som skicka in sina bidrag till bästa exjobb 2010. Dessa publiceras nedan.

– The legacy of the mill – a metal polluted forest soil in Gusum (Almqvist) (Filen är för stor för att lägga upp på sidan, maila info@renaremark.se om du vill ha den skickad till dig)
Förändring av spridningsförutsättningar vid schaktning av förorenade massor (Platesjö)
Identifiering av skyddsvärde och skada hos vattenförekomster i samband med påverkan av lakvatten från deponier (Runvik)
Miljökonsekvenser av varvsarbete med blästring, speciellt kopplat till Beckholmen (Karlsson)
Comparison of the processes in Sweden and Denmark for remediation of contaminated sites (Rosén)
Fördjupad miljöriskbedömning av förorenade markekologiska system Integrering av kemisk, toxikologisk och ekologisk information (Aulenius)
Klorerade alifater – en metodikjämförelse för grundvattenprovtagning mellan en passiv diffusionsprovtagare och konventionell pumpteknik (Lember)
Getabrotorp: Arsenik i ytvatten och sediment vid en upplagsplats Underlag till riskbedömning (Svahn)
Efterbehandling av förorenad mark (Brånemo)
Systematik för prioritering att anpassa FO-arbetet efter nya krav (Espling)
Överdämningsförsök på vittrat gruvavfall (Domeij)


Bästa exjobb 2009

Sally Johansson har utsetts till vinnare och presenterade sitt exjobb ”Grundvattenrening av Perfluoroktansulfonat (PFOS) med aktivt kol – en pilotstudie för Luftfartsverket” på Vårmötet 2010.

Priskommitténs motivering är som följer:
Sally har utfört ett arbete med intressant inriktning inom ett relativt nytt område. Resultaten är tydliga och den enklareningsmetoden som studeras inom projektet innebär att PFOS i grundvattenomhändertas samtidigt som det ger minskade transporter och lägre kostnader. Då reningsmetoden är väl inarbetad för andra typer av föroreningar i
grundvatten kommer det vara enkelt att applicera metoden i praktiken vilket innebär att resultaten bör få stor praktisk tillämpning.

Hela examensarbetet ligger här!

Övriga inskickade bidrag till bästa exjobb 2009:
Läcker ett sanerat industriområde ut tungmetaller till Emån? (Svärd)
Konsekvensanalys av storstadsspecifika riktvärden (Åberg)
Mass movements as contamination carriers in surface water systems (Åkesson)
Ansvarsutredning för Reijmyre Glasbruk Aktiebolag (Törnqvist)
– Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i jord – inverkan av organiskt material och kolloidrelaterade företeelser (Nilsson)


Bästa exjobb 2008

Pernilla Rehgård har utsetts till vinnare och presenterar sitt exjobb på Vårmötet.

Priskommitténs motivering är som följer:

Pernilla Rehgårds examensarbete ”Which volumes have to be excavated? A survey of the relation between target values and mean concentrations after excavation in four remediation projects funded by the Swedish Environmental Protection Agency” är väl strukturerat med tydlig koppling mellan syfte, resultat och slutsatser. Examensarbetet utgör ett inlägg i diskussionen om mål och måluppfyllelse och kan bidrar till fortsatta och uppföljande arbeten som belyser olika aspekter i denna angelägna fråga. Examensarbetet bedöms därmed ha stor nytta och stort nyhetsvärde för efterbehandlingsarbetet i Sverige.”

Inskickade bidrag till bästa exjobb 2008

Which volumes have to be excavated? – Pernilla Regårdh
Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från – Hållbar Sanering? – Lill Samuelsson
Utvärdering av toxicitetstestet ROTAS – Helena Thule
Schaktmassor som inert avfall – Cecilia Jansson
Användbarheten av programverktyget SADA ur ett hydrogeologiskt perspektiv – Anneli Palm (20Mb)


2007 Vinnare: Utvärdering av ett laktest för jordar kontaminerade med icke-flyktiga organiska föreningar – Kristian Hemström

Inskickade bidrag:
Innovative in situ remediation techniques in the Netherlands – Maja Örberg
Studie av lämpliga saneringsmetoder för Husie – Helena Olsson
Ansvar för miljöfarliga fartygsvrak – Olof Ekström
Fytoremediering – Åsa Andersson och Matilda Svensson
Impact of market gardening Burkina Fasso – Wille Hyrkäs och Stina Pernholm
Vatten och avlopp i Mjöshult – AC Rosenberg


2006 Vinnare: Stabilisering av CCA-förorenad jord med järnhaltiga tillsatsmedel – Désirée Nordmark


2005 Vinnare: Mobiliteten aMobiliteten av PAHer och oxy-PAHer i förorenad jord – Sandra Karlsson


2004 Vinnare: Chemical Immobilization of Lead by Phosphate and the Stability of the Reaction Product Pyromorphite in Rhizosphere Soil – Ingrid Örlander