Fastställda vid föreningsmötet 2001-05-15, reviderad (§13) vid föreningsmötet 2010-03-23.

Inledning
Nätverket Renare Mark är en ideell förening, som bildades 2001-05-15.

§ 1 Firma
Föreningens firma är ”Nätverket Renare Mark” och är registrerad hos skattemyndigheten i Linköping.

§ 2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelsen.

§ 3 Ändamål
Föreningen ska vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden.

§ 4 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

§ 5 Medlemskap
Som enskild medlem kan person med intresse av efterbehandlingsfrågor antas.
Som korporativ medlem kan företag eller annan organisation, med intresse av efterbehandlingsfrågor antas. I medlemskap för korporativ medlem ingår medlemskap för en enskild medlem.
Styrelsen har rätt att pröva medlemskap innan antagande.

§ 6 Inträde
Inträde i föreningen kan antas av styrelsen. Ansökan om inträde skall göras skriftligen. Av ansökan skall framgå om man godkänner att medlemskap namn och adressuppgifter får finnas på föreningens hemsida. Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde skall beviljas. Inträdet skall meddelas föreningens medlemmar.

§ 7 Medlems åliggande
Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut, bidra till förverkligande av föreningens mål samt att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter.

§ 8 Medlemsavgift
Enskild medlem skall till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken beslutas av föreningsstämman.
Medlemsavgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

§ 9 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas och äger därigenom ej rätt att delta i föreningens verksamhet.

§ 10 Avgång
Redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid avgång.

§ 11 Kommittéer
Kommitté inrättas av styrelsen. Kommittés verksamhet leds av en ordförande, vilken utses av styrelsen. Övriga ledamöter fastställs av styrelsen på förslag från kommittéordföranden. Samtliga ledamöter skall vara enskilda medlemmar. Kommitté kan erhålla medel för sin verksamhet från föreningen enligt av styrelsen godkänd budget. Kommittén skall årligen redovisa skriftligen en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan med budgetäskande för påföljande år. Kommitté upphör efter beslut av styrelsen.

§ 12 Vetenskapliga råd
Styrelsen kan tillsätta vetenskapliga råd. Ett vetenskapligt råd ska bistå styrelsen med vetenskaplig granskning. Ledamöter utses av styrelsen för en period av högst fyra år i taget.

§ 13 Regionala avdelningar
För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan regionala avdelningar inrättas efter beslut av styrelsen. Medlemmar i regionala avdelningar är föreningens medlemmar som har geografisk anknytning. Regionala avdelningars verksamhet leds av en styrelse. Regionala avdelningens styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid den regionala avdelningens årsmöte. Utnämningen av en regional avdelnings ordförande ska fastställas av den nationella föreningens styrelse. Ordföranden i den regionala avdelningen är ständigt adjungerad i den nationella föreningens styrelse. Verksamhetstiden för ledamöter i regionala avdelningars styrelse skall normalt vara högst fyra sammanhängande år. Regionala avdelningars redovisning ingår i och är en del av den nationella föreningens ekonomiska redovisning.

§ 14 Prisnämnd
Styrelsen kan inrätta prisnämnder. Ledamöter utses av styrelsen för en period av två år i taget.

§ 15 Valberedning
En valberedning lämnar förslag till föreningsstämma på ledamöter i styrelse och på revisorer.
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.
Ledamöter i valberedningen skall vara enskilda medlemmar och utses av föreningsstämma.
Ledamöter i valberedningen utses normalt för två år i taget.

§ 16 Styrelse
Föreningens styrelse består av en ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Suppleanter äger rätt att närvara och yttra sig på styrelsemöten, men har ej rösträtt.
Valbar till styrelsen är enskild medlem. Ordföranden utses av stämman för en period av ett år. Övriga ledamöter utses av stämman för en period av högst två år. Tre av ledamöterna och en suppleant väljs med en förskjutning på ett år. För ledamot som avgår före mandatperiodens utgång görs fyllnadsval.
Verksamhetstiden för ledamöter i styrelsen skall normalt vara högst fyra sammanhängande år. Därefter ska återval normalt dröja minst fyra år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt andra funktionärer vid ett konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till föreningsstämman.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. I beslut skall minst fem styrelseledamöter delta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 17 Revisorer
Styrelsens förvaltning av föreningen skall granskas av minst en kvalificerad revisor som fortlöpande skall ta del av föreningens räkenskaper.

§ 18 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 19 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 01-01 – 12-31.

§ 20 Årsredovisning
Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar, vilka omfattar årets bokföring, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.

§ 21 Föreningsstämma
Föreningsstämma (ordinarie) hålls normalt under mars månad.
Förslag till ärende eller motioner att behandla på föreningsstämma kan inlämnas av enskild medlem skriftligt och skall vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av dagordning.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Val av ordförande vid stämman.
6. Val av protokollförare.
7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
8. Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse.
10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
12. Val av ordförande på en period av ett år.
13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant på en period av två år.
14. Val av två revisorer på en period av ett år.
15. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
16. Fastställande av medlemsavgifter.
17. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
18. Behandling av motioner eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman.
19. Övriga frågor.
20. Avslutning.
Funktionärernas verksamhetstid räknas normalt från ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 22 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas om
– Styrelsen finner så nödvändigt
eller om
– Minst 20% av antalet av de enskilda medlemmarna så påfordrar.
I kallelse till extra föreningsstämma skall anges orsak till dess sammankallande.
§ 23 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före ordinarie stämma och extra stämma.
Underlag för punkter där beslut ska fattas på föreningsstämman skall finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman. Då kallelse utgår till stämma skall styrelsen underrätta revisorerna därom.

§ 24 Röstning
Vid röstning på föreningsmöte och föreningsstämma räknas röst från enskild medlem, som dessutom kan avlägga röst för högst två andra enskilda medlemmar genom skriftlig fullmakt.
För stadgeändring erfordras två tredjedels majoritet. I övriga frågor erfordras enkel majoritet vid en föreningsstämma eller ett föreningsmöte.

§ 25 Upplösning av föreningen
Vid beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor, varav en ordinarie, med mer än 30 dagars och mindre än 90 dagars mellanrum. Förslaget om föreningens upplösning samt orsak för detta skall anges i kallelsen.
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla någon organisation som verkar för utveckling inom efterbehandling av förorenade områden eller annat ändamål som föreningsstämman beslutar om.

§ 26 Information m.m.
Föreningen förbehåller sig rätten att använda e-post vid kommunikation med medlemmar.

Rutiner för Renare Mark — komplement till stadgarna Reviderat 140502