2006

posted in: Region Mälardalen

2006-10-20:
Vad händer efter att jorden lastats på lastbilen?

Av de steg som finns i ett efterbehandlingsprojekt kommer Renare Mark Mälardalen att besöka det i många fall avslutande – deponin eller behandlingsanläggningen. Ett steg som för den utomstående ofta bara betyder en offererad tonkostnad eller åtskilliga anläggningsmaskiner. För att ta reda på vad som händer efter att jorden fraktats bort med lastbilarna gör vi ett studiebesök på Högbytorp, den 13 november, som är både en behandlingsanläggning och en deponi.

Transport
Nätverket kommer inte att ordna med transport, men förmedlar gärna kontakter för samåkning. Meddela i anmälan hur ni har tänkt ta er till Högbytorp.

Anmälan
Sker via mail till johan.strandberg@ivl.se (se inbjudan).
Läs hela inbjudan: Länk


2006-09-22:
De som vill fortsätter kvällen med en middag på en närliggande restaurang (bekostas själv). Ange om du vill följa med på middagen vid anmälan.

2006-09-07:
Renare Mark Mälardalen inbjuder till studiebesök på Beckholmen den 25/9.

Beckholmen, som idag präglas av både kommersiell och ideell varvsverksamhet, är kraftigt förorenad av tungmetaller (bly, kvicksilver, arsenik) och tjärämnen (PAH) som har koppling till bland annat båtbottenfärger och båtrenovering. En huvudstudie, med bedömning av miljö- och hälsorisker och förslag till saneringsåtgärder, utfördes 2004-2005 av Structor Stockholm AB i samarbete med Kemakta och GeoInnova. Studien konstaterade att verksamheterna på Beckholmen, från 1600-talet till idag, har även gett upphov till ett utflöde av föroreningar till vattenområdet utanför ön. Därmed finns ett saneringsbehov.

Huvudmannen för det planerade saneringsprojektet är Kungliga Djurgårdens Förvaltning (KDF). Målet är att skapa en hälsosam miljö för de boende och verksamma på ön samt stoppa urlakningen av föroreningar till vattenområdet. Idag svarar Beckholmen för upp till 10% av vissa föroreningar som släpps ut från Stockholm till Saltsjön.

Kostnaden för de planerade åtgärderna uppskattas till 125-215 Mkr. Först och främst måste Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholm bevilja pengar till saneringen. Därefter kan åtgärderna planeras i detalj och erforderliga tillstånd sökas. Vidare kommer boende och verksamma att behöva flytta från ön under själva saneringstiden och därmed finns en mängd logistiska och praktiska faktorer att ta hänsyn till.
Studiebesöket leds av Andrew Petsonk, WSP Environmental, som är KDF:s projektledare.

Kl 15.00 den 25 september sker samling vid busshållplatsen mitt emot Skansen följt av en kort promenad till Beckholmen. Därefter en guidad rundvandring på ön, fika samt en presentation av föroreningssituationen och saneringsprojektetet. Besöket avslutas mellan 16.30 och 17.00.

De som vill fortsätter kvällen med en middag på en närliggande restaurang (bekostas själv). Ange om du vill följa med på middagen vid anmälan.

Anmälan till Ann-Kristin Karlsson, WSP Environmental, telefon 08-688 60 57 begin_of_the_skype_highlighting            08-688 60 57      end_of_the_skype_highlighting, fax 08-688 69 22, epost ann-kristin.karlsson@wspgroup.se.


2006-06-14:
Lite bilder och dokumentation från studiebesöket i Västerås den 7 juni:

Presentation (pdf)

Centrala strandzonen Lillåudden

Svensk sommar!


2006-04-25:
Inbjudan till ett växande (och renare) Västerås,
em 7 juni, 2006 för att på plats få höra om hur den gamla kraftverkstomtern i Västerås ska omvandlas till bostadsområde, badpalats och marina.

Vi samlas utanför restaurang REAL kl 13.00, lunch på egen hand innan för den som vill, www.real.lunchinfo.com. Vi går via Lillåudden över den gamla gasverkstomten och så vidare till kraftverket. Vi kommer att få gå in i det gamla kraftverket. Vi avslutar ca. kl 16.

Anmälan görs till Karin Samuelsson på Länsstyrelsen senast 29 maj, karin.samuelsson@u.lst.se, eller tfn 021-195 177 begin_of_the_skype_highlighting            021-195 177      end_of_the_skype_highlighting. Visningen är kostnadsfri. Mälarstrandens utvecklings AB bjuder på fika.

Läs inbjudan (länk) samt beskrivning av projektet (länk) som pdf-filer.


2006-04-12:
Hur ska vi handskas med förorenat material i byggnader? Temakvällen kommer vara den 2 maj, direkt efter en seminariedag som arrangeras av Naturvårdsverket, SGF och SBUF (läs mer under Konferenser). Tanken är att intresserade stannar kvar på en middag och fortsätter diskussionerna. Vi kommer även få höra om förorenade bjälklagsfyllningar och om dammskapande hoppövningar inomhus för att simulera en stojig skolklass i en skola i Stockholm, för att sedan mäta föroreningar i inomhusluften. Anmälan görs i samma blankett som heldagsseminariet (se Konferenser)


2006-02-27:
Renare Mark region Mälardalen kan nu glatt meddela att vi är igång!!

Den 26/1 hade vi ett första möte där interimsstyrelsen redovisade lite tankar och idéer inför intresserade (se bifogade minnesanteckningar).
Ca 30 st har visat intresse för regionen och vi hoppas att fler kommer göra sig hörda allt eftersom.

För att locka med lite aktiviteter kan jag informera om att följande planeras inför våren:

Studiebesök
Vi hälsar på i Västerås för att se hur Staden växer intill Mälaren – nya bostadsområden på delvis förorenad industrimark!

Studiebesök
Vi besöker gamla varv på Beckholmen i centrala Stockholm – temat är förorenad mark och planprocessen.

Temakväll
Hur ska vi handskas med förorenat material i byggnader – Temakvällen kommer förhoppningsvis vara samma dag som Naturvårdsverket har en seminariedag om den nya skriften http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5491-0.pdf och tanken är att intresserade stannar kvar på en middag och fortsätter diskussionerna. Om möjlighet medges, kommer vi även få höra om förorenade bjälklagsfyllningar och om dammskapande hopp-övningar inomhus för att simulera en stojig skolklass, i en skola i Stockholm, för att sedan mäta föroreningar i inomhusluften.

En stor blandning teman, som alla har en sak gemensamt! Hur skall riskerna kommuniceras till berörda parter?
Se därför till att hänga med på dessa aktiviteter när de sker (datum meddelas senare).
Det kommer dessutom bli lite mingeltillfällen under våren då vi spontant tar oss ett glas saft eller en pilsner efter jobbet på någon pub!

Vänliga hälsningar, Mikael Eriksson

Minnesanteckningar från startmöte: Länk


2006-01-12:
INBJUDAN – Startmöte 26 januari 2006

Nu är det dags att bilda en lokalavdelning till Nätverket Renare Mark även i Mälardalen. Samtliga intresserade inbjuds härmed till startmöte.

Startmötet hålls direkt efter Renare Marks workshop om riskbedömningar den 26 januari i Stockholm
Torsdagen den 26 januari 2006, kl 16.30,  WSP, Arenavägen 7, Stockholm – Globen

Läs hela inbjudan här: Länk