2009

posted in: Region Syd

2009-12-08:
Sammanfattning från studiebesöket 3 december i Kristianstad – Rotosonicborrning: Länk


2009-11-23:
Protokoll från styrelsemöte 2009-11-16: Länk


2009-11-19:
After Work med Renare Mark Syd

Lagom till vintern bjuder Renare Mark Syd in till After Work, även denna gång tillsammans med systerföreningen SGF Syd. Eftersom det är kallt och blåsigt sitter vi inne på Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 i Malmö, den 1 december kl. 17.00.
Ingen anmälan behövs.

Alla är välkomna!


2009-11-19:
Ny provtagningsteknik – visning 3 december!

Rotosonicborrning – ett för sverige nytt system för provtagning av jord utan risk för korskontaminering och avgång av lättflyktiga ämnen.

Sonic geo Drill, Bredareds Brunnsborrning AB visar upp sin utrustning och kör ”live med upptagning av jordkärnor”. Eventuellt sker även rörsättning med CMT- tube (installation ej utlovad pga av tidsskäl).

I samband med visningen sker en kortare presentation om föroreningssituationen. Objektet är en kemtvätt i Kristianstad som är ett bidragsobjekt och befinner sig i huvudstudieskedet. Aktuellt område är förorenat av PCE i grundvatten och jord.

Var: Kristianstad, Bomgatan 8
När: Torsdag den 3/12 kl 14.00 – ca 15.
Skyddsutrustning: Ev öronproppar, stövlar
Varför: Håll dig ajour med senaste provtagningstekniken!

Bakgrundsbeskrivning:

Källområdesundersökning med Rotosonic
Under december påbörjar Hifab Envipro slutfasen av provtagningar som ingår i huvudstudien av den fd kemtvätten på fastigheten Färgaren 3 i Kristianstad. Momentet omfattar detaljerade provtagningar av de källområden som identifierades i förstudien från år 2004. I källområdet finns höga halter av perkloreten (PCE) i jord och grundvatten, sk residualmättnad av PCE i jord och eventuellt även potentiellt rörliga faser.

Tidigare undersökningar har visat att av jordlagren i området är svåra att provta med konventionella metoder.  Anledningarna till detta var en kombination av djupt liggande förorening under grundvattenytan samt svårborrade jordlager bestående av sandig och stenig kalkmorän som underlagras av sandkalksten.

För att kunna ta relativt ostörda prover på jord och ytligt berg samt för att bereda möjlighet att installera system för provtagning av grundvatten på flera nivåer kommer rotosonicborrning att tillämpas med hjälp av det Svenska företaget Sonic geo Drill, Bredareds Brunnsborrning AB. Denna metod är ny för Sverige och har fördelen att kunna ta tämligen ostörda prover på både jord och berg till stora djup på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Skyddsutrustning:
Det behövs ingen specifik skyddsutrustning med undantag av hörselskydd (proppar går fint). Vi kommer att behöva begränsa området närmast riggen för borrentreprenör och konsulter. Stövlar och varma kläder är lämpligt.


2009-11-19:
Sammanfattning från studiebesöket vid gasverket i Kristianstad den 2 juni. Länk


2009-11-04:
Material från studiebesöket i Klippan 3 november 2009.

Sammanfattning
Presentation (ppt-bilder)


Inbjudan till studiebesök vid Klippans Läderfabrik

Tid: 3 November kl 15:15
Plats: fd Läderfabrikens kontorshus, Bryggerigatan 15 i Klippan

Program:
– Presentation av projekt ”sanering av Klippans Läderfabrik” av projektledarna Tomas Henrysson och Zara Isaksson
– Visning av utställning samt film om Klippans Läderfabrik
– Rundvandring på fabriksområdet och i fabrikslokalerna

Tänk på att ta oömma kläder (framförallt skor). Om du har hjälm så ta med den (vi har några till låns).

Praktiska frågor besvaras av Zara Isaksson på 0734-39 87 07 eller zara.isaksson@klippan.se
Frågor rörande Renare Mark Syd besvaras av Jesper på 040-29 11 32

Anmälan görs senast 28 oktober till nrm.syd@gmail.com

se även www.klippan.se/laderfabriken

Välkomna till Klippan!


2009-06-18:
After Work med Renare Mark Syd.
Lagom till sensommaren bjuder Renare Mark Syd in till After Work, även denna gång tillsammans med systerföreningen SGF Syd. Solen är förhoppnigsvis med oss och vi sitter ute på Moose head, är det sämre väder sitter vi inne.

Moose head, Lilla torg Malmö, 26 augusti kl. 17.00.

Ingen anmälan behövs.
Alla är välkomna!


2009-04-22:
Välkomna till Renare Mark syds studiebesök på Kristianstads gamla gasverk!

Gasverket, som är ett klass 1-objekt enligt MIFO, ska saneras. Efter omfattande undersökningar och utredningar har 5 åtgärdsalternativ tagits fram. Kom och lyssna till hur undersökning, riskbedömning och åtgärdsutredning har gått till samt hur ett efterbehandlingsprojekt som delfinansieras med statliga medel kan läggas upp.
Plats: Rådhuset i Kristianstad, Kommunstyrelsesalen, ingång från Stora torg     Tid: 2 juni kl. 14.00

Program (ca-tider):
14:00 Fika och föredrag, Anders Bank Hifab Envipro, Mats Andersson Länsstyrelsen, Patrik Möller Kristianstads kommun
15:00 Promenad ner till gasverkstomten (ca 2 km) med stopp för kort information om vallprojektet
15:30-16:30 Rundtur på gasverkstomten

Var vänlig och anmäl deltagandet senast 20 maj till Anna Bryllert på e-postadress:
anna.bryllert@kristianstad.se


2009-01-14:
Kallelse till Årsmöte på Länsstyrelsen i Skåne Län, 26 feb 2009, kl. 15.00 – 18.00

Program:
– Inledande föredrag med tema Miljöjuridik, tillsyn av förorenad mark, med representanter från, advokatfirma, kommun och länsstyrelse
– Lättare förtäring
– Årsmöte, dagordning redovisas på hemsidan

Välkomna
Med vänliga hälsningar
Renare Marks styrelse

Dagordning årsmöte
Protokoll från årsmötet

Presentationer Tema Miljöjuridik 26 februari.

David Lalloo – Länsstyrelsen
Jessica Bernfreed Ewald – Länsstyrelsen
Andrea Hjärne Dalhammar – Miljöförvaltningen Malmö
Erica Nobel – Delphi