Kurser för miljöprovtagare med möjlighet till certifiering – Specialkurs jord och grundvatten

posted in: Kurser och konferenser

Bakgrund

SGF anordnar kurser för dig som vill bli bättre miljöprovtagare, med möjlighet till certifiering. Från 2006 kan miljöprovtagare från Norden och Baltikum få sin kompetens certifierad. Krav ställs på godkända kurser och dokumenterad praktisk erfarenhet.  Certifieringen syftar bl. a. till att öka kvalitén i samband med provtagning och säkerställa dokumentationen. För den som utför provtagningen fungerar certifikatet som ett kompetensbevis nationellt och internationellt. Utförande företag kan genom certifierade anställda erbjuda undersökningsalternativ med högre kvalitetsnivå och visar därmed att arbete med kvalitetssäkring och -förbättring är ensjälvklar del av verksamheten. Med certifierade miljöprovtagare ges beställare av miljötekniska markundersökningar på motsvarande sätt en möjlighet att få en högre kvalitet i undersökningsfasen och därmed säkrare resultat och slutsatser.

Kommande krav om certifierad provtagning

Från och med 2015 kommer krav att ställas på certifierad provtagning eller motsvarande vid undersökningar av föroreningar i jord, grundvatten, ytvatten och sediment finansierade med statliga bidragsmedel. Detta anges i Naturvårdsverkets senaste utgåva av ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering”

Stockholm 17-20  September 2013

Läs mer och anmäl er här!