Miljötekniska markundersökningar – SGF

posted in: Kurser och konferenser

Bakgrund

Miljöproblem med förorenade markområden är en aktuell fråga idag. Miljötekniska mark-undersökningar utförs i flera olika syften, t ex för att bedöma om en verksamhet förorenat mark, yt- och grundvatten etc., kvantifiera miljö och hälsorisker, bedöma behov och omfattning av efterbehandlingsåtgärder samt bedöma miljöskulder i samband med försäljning av fastigheter eller verksamheter. Likheterna mellan geotekniska och miljötekniska markundersökningar har gjort att geoteknisk utrustning har vidareutvecklats för att användas vid miljöundersökningar. Samtidigt finns avgörande skillnader i genomförande och värderingar. SGF inbjuder därför till denna kurs för att höja kompetensen hos de som arbetar med, beställer samt kommer att planera och utvärdera miljötekniska markundersökningar.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:

*    kunna ansvara för genomförande av miljötekniska markundersökningar med rätt kvalitet
*    ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
*    kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet såväl för egen som för entreprenörers personal samt andra berörda
*    kunna utvärdera och bedöma resultat av undersökningar

Kursen hålls av SGF i Aronsborg, Bålsta, 15-18 oktober 2013

Läs mer och anmäl er här!