Riskbedömning förorenade områden – SGF-kurs, Stockholm 25-26 november 2014

posted in: Kurser och konferenser

Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
– Förstå och kunna tillämpa struktur och angreppssätt för riskbedömning enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattande steg.
– Känna till vilka bakomliggande värderingar och principer som vägledningen baseras på
– Kunna använda Naturvårdsverkets beräkningsprogram för beräkning av platsspecifika riktvärden
för befintliga ämnen (som det finns generella riktvärden för) och för ”nya” ämnen
– Kunna avgöra när fördjupad riskbedömning bör genomföras och ha en översiktlig kunskap om
vilka verktyg som finns att tillgå
– Förstå principerna för, och i viss mån tillämpa, beräkning av risknivå (s.k. framlängesberäkning)
förknippad med en föroreningssituation och en markanvändning
– Kunna bedöma behov av riskreduktion
– Förstå principerna för riskvärdering, och även i viss mån kunna tillämpa dessa samt ha kunskap om vilka verktyg för riskvärdering som finns att tillgå
– Kunna kritiskt granska en riskbedömning och en riskvärdering genom att veta vilka krav man bör kunna ställa på dessa.

Läs mer här!