Vårmöte på Arlanda

posted in: Arkiv2, Events

Temat för vårmötet 2015 var – ”Ramar för arbetet med förorenade områden – miljömål, politik, lagstiftning, samverkan och nya tekniker”
Mötet, som hölls på Arlanda,  lockade över 400 deltagare. SGI, Naturvårdsverket och SGU inledde mötet med strategier för fortsatt utveckling. Förutom en välbesökt utställning hölls även en mycket uppskattad workshop. Mer info och bilder från mötet kommer att komma i nästa nyhetsbrev. Nedan finner ni programmet och presentationerna från mötet.

Som gåva till talare och arrangörer vid Renare Marks Vårmöte 2015 skänkte Nätverket Renare Mark 15 000 kronor till Wateraid.

Program

Studiebesök 24/3
Erfarenheter om PFAS – Malin Fridlund, Swedavia AB
PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet – Tomas Victor, IVL
PFOS på Arlanda – Karin Axelström och Per Axelsson, Sweco

Dag 1

10.00-12.00 A Inledning – Sal 1
Swedavias miljöarbete – Lena Wennberg, Swedavia
Vikten av en ökad teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad –
Carl Mikael Strauss, Naturvårdsverket, Klas Arnerdal, SGU och Mikael Stark, SGI

13.30-14.30 B – Avfall och deponier – Sal 1
Inventering, undersökning och klassning av nedlagda deponier – Peter Flyhammar, SGI
Resistivitet och inducerad polarisation som verktyg för kartläggning av avfall och förorenad mark – Thorleif Dahlin, Lunds Universitet
Stabilisering för deponering av förorenade sediment – Pär Elander, Elander Miljöteknik

13.30-14.30 C – Riskbedömningar – Sal 2
Provtagning av frukt och grönt – ett sätt att bedöma hälsorisker – Kristina Haglund, Sweco
Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenad mark – Charlotta Tiberg, SGI
Metodik för mätning och utvärdering av PAH i porgas – Pär-Erik Back, SGI

15.15-16.35 D – Praktiska exempel – Sal 1
Dioxinförorenade områden – kan fördjupad riskbedömning leda till effektivare åtgärder? – Erika Skogsjö, SGU, Ylva Persson, WSP
Glasbruksprojektet – att återvinna och deponera glasavfall – Hanna Almqvist, Golder Associates
Resultat och erfarenhet från storskalig screeningundersökning av 43 f.d. kemtvättar i Västra Götaland – Ett prioriteringsverktyg för framtiden? – Lena Torin, Golder Associates, Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra götalands län
När teori möter verklighet – exempel från Östergötland – Susanne Karlsson, Länsstyrelsen Östergötland

15.15-16.35 E – Workshop Utveckling inom EBH för hållbara åtgärder – Sal 2
Tema: Hur ska vi gemensamt fortsätter arbetet med att driva teknikutvecklingen inom EBH framåt?

Dag 2

08.30-9.00 Inledning
Kerstin Cederlöv, ställföreträdande generaldirektör Naturvårdsverket

9.00-10.20 F – Lagstiftning och finansiering – Sal 1
Tillståndsprövning av saneringsprojekt – några reflektioner – Per Molander,  Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Lyckat exempel på hantering av delvis ansvar – Lars Lindh, Länsstyrelsen Jönköping
Ansvar i konkurser – Hur hanteras förorenade områden i konkurser? – Maria Paijkull, Gärde Wesslau Advokatbyrå
IED – rapporteringskrav – Rebecka Wennerberg, Naturvårdsverket

11.20-12.40 G – Klorerade lösningsmedel – Sal 1
Förstärkt självrening av grundvatten förorenat med klorerade alifater – Helena Branzén, SGI
Hagforstvätten – Nicklas Larsson, NIRAS
Komplex sanering av fd Värnamotvätten – Helena Hinrichsen, RGS90
Stimulerad reduktiv deklorering identifierad med inducerad polarisation – en ny möjlighet för övervakning av in-situ sanering av klorerade lösningsmedel? – Charlotte Sparrenbom, Lunds Universitet

11.20-12.40 H – Fysisk planering – Sal 2
Vägledning med praktiska exempel på hur krockar mellan PBL och MB undviks vid exploatering av förorenade områden – Henrik Svensson, Länsstyrelsen Jönköping
Om tuvor och lass – Fysisk planering av förorenade områden – Helena Helgesson, SGI
Exploatering i förorenade områden – Kommunens roller och utmaningar
Karin Wesström, Nyköpings kommun och Sofia Rolén Ekström, Karlstads kommun
Building on contaminated sites – Phoenix rising from the ashes – Troels Wenzel, Cowi

14.00-14.40 I – ÅtgärdsmåI – Sal 1
Using lower threshold limits as a stop criteria to prevent overdoing remediation. Going for good enough rather than perfect – Jacob H. Christiansen, Cowi
Minska åtgärdvolymer ”Metod för att ta fram mätbara åtgärdsmål”– John Sternbeck, WSP och Ann Helén Österås, WSP

14.00-14.40 J – Kvicksilver och kisaska – Sal 2
Risk för ökade läckage av föroreningar från fiberbankar – Olof Regnell, Lunds Universitet
Kisaska: geokemiska egenskaper – David Bendz, SGI

15.20-16.20 K – Metoder för att nå våra miljömål – Sal 1
Upphandlingar för att främja teknikutveckling – Klas Arnerdal, SGU
Åtgärdsportalen – Peter Harms-Ringdahl, Empirikon Konsult AB
• Sammanställning resultat workshop dag 1