RM Norr – kallelse till årsmöte med studiebesök i Vasa

Den 23 februari 2016 bjuder Renare Mark Norr in till en intressant studieresa till Vasa i Finland för att studera hur man i Finland arbetar med tillsyn och efterbehandling av förorenade områden och sulfidjord. Kombinerat med studieresan kommer årsmöte för region norr att hållas.

Kostnaden för denna studieresa är 2100 sek exkl. moms för medlemmar och 2400 sek exkl. moms för icke medlemmar och då ingår fika, lunch och middag.

Anmälan senast den 9 februari 2016.

Program
*=finsk tid

08:00   Samling i terminalen Holmsund
09:00   Färjan avgår, morgonkaffe

 • Årsmöte för Renare mark Norr
 • Föredrag om finsk lagstiftning inom förorenade områden
 • Föredrag om hantering av sulfidjord i Finland
 • Introduktion till de projekt som ska besökas
  • Efterbehandling av sjön Infjärden
  • Sanering inom Suvilahti industriområde
  • Hantering av sulfidjord i Finland

11:00   Lunch i restaurangen
14:30* M/S Wasa Express anländer till Vasa
Studiebesök med buss (fika under turen)

 • Försöksfält för sulfidjordsstabilisering
 • Saneringsobjektet Infjärden
 • Suvilahti industriområde

20:00* Färjan avgår från Vasa,
Middag i restaurangen (ingår i resans pris)
Tid för shopping i butiken, umgänge i baren.
23:30   Ankomst till Holmsund, Umeå

Efterbehandling av sjön Infjärden
Saneringen av den svårt förorenade sjön Infjärden i Vasa går framåt. Muddringsarbetet vid sjön avbröts för några år sedan när man upptäckte vit fosfor i bottensedimentet. Under 2014-2015 har en arbetsgrupp, med medlemmar från NTM-centralen, Kemira, Försvarsmakten och Vasa stad, svarat för att utföra en riskanalys omfattande sjöns hela avrinningsområde. Tanken är att man också ska komma överens om hur kostnaderna för saneringen ska fördelas mellan parterna. Försvarsmakten hade en depå på området under krigstiden och det är från den perioden som den vita fosforn härstammar. Därefter har Kemira haft fabrik vid sjön i sextio år. Saneringsåtgärder planeras i form av muddring i fem sektioner.

Infjärden ligger ungefär 5 kilometer norr om centrum i dalen Metviken-Infjärden.

Läs mer:
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/25/infjardens-sanering-planeras
http://www.vaasa.fi/sv/infjarden

Sanering inom Suvilahti industriområde
Marken inom Suvilahti industriområde är förorenat av bland annat ett 1-2 meter tjockt lager av gammalt avfall inom ett område av 6 hektar. Avfallet är starkt förorenat av ett flertal olika ämnen och att sanera området innebär en stor utmaning då det också finns grundvatten i området. I juni 2015 utfördes saneringsförsök inom tre olika delomområden och avfallet behandlades genom torkning, siktning och olika former av återvinning. Försök har också gjorts att behandla grundvattnet. Inom ramen för försöken har också en riskanalys tagits fram.

Suvilahti ligger havsnära ungefär fem kilometer sydöst om centrala delarna av Vasa.

Hantering av sulfidjord i Finland
Sulfidjord är ett speciellt masshanteringsproblem i norra Sverige och norra Finland, vilket ofta uppkommer i samband med stora infrastrukturprojekt. Sulfidjorden (silt/lera) har dåliga geotekniska egenskaper och avlägsnas ofta av detta skäl. I kontakt med syre oxiderar sulfid till sulfat och bildar svavelsyra som resulterar i lågt pH och därmed utlakning av metaller ur jorden. Omhändertagande av sulfidjord och val av plats för uppläggning är därför ett stort problem som ofta liknar hantering av förorenade jordar. Långtidsförvaring avviker dock från normal deponering då förvaringen ska ske syrefritt och inte bara torrt och tätt. Alternativ till uppgrävning finns och där har Finland kommit längre i sin hantering.

På ett försöksfält (Korsholm) utanför Vasa bedrivs två testprojekt med stabilisering av sulfidjord, Catermass och Precikem. Vi kommer på resan att dels höra mer om dessa och också besöka platserna.

Läs mer:
https://www.novia.fi/forskning/projekt/hallbar-energiteknik/Avslutade-projekt/fou-projekt-precikem/
www.catermass.fi

Kartor
karta_vasaKarta med uppgift om möjliga objekt för studiebesök.

vasa_sned