Sanering av fd impregneringsplatsen i Nässjö

posted in: Upphandlingar

Sanering av fd impregneringsplatsen i Nässjö – Entreprenörer inom saneringsbranschen inbjuds att prekvalificera sig i Trafikverkets TransQ

TransQ är ett gemensamt prekvalificeringssystem för leverantörer till Skandinaviska transportorganisationer där Trafikverket är en av de deltagande organisationerna. Leverantörer som fyller i TransQ elektroniska programformulär och uppfyller kraven blir kvalificerade och sökbara för alla deltagande organisationer.
Årligen annonserar Trafikverket nationellt samt i EU-databasen TED att Trafikverket använder TransQ för upphandlingar över tröskelvärdet. Denna annons innefattar också hela systemets nomenklatur, det vill säga en lista på alla varor/tjänster och entreprenader som kan tänkas handlas upp. Trafikverket använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader över tröskelvärdet.

Under april 2013 kommer en förfrågan gällande marksanering av Trafikverkets fd impregneringsplats i Nässjö att skickas ut till entreprenörer som finns med i Trafikverkets prekvalificeringssystem TransQ.

Saneringsarbetet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad, med samtliga ingående moment i en entreprenad. Saneringen bekostas till hälften av Trafikverket och till hälften genom bidrag från Naturvårdsverket, enligt dom. En förutsättning för upphandlingen är att beslut om bidrag från Naturvårdsverket först blir klart.

Berörda fastigheter är Nässjö 13:2 samt del av Nässjö 13:1, 13:5 samt Nässjöbyn 4:1. Inom området som ska saneras pågick impregnering och upplag av träslipers mellan 1918 och 2005. Som impregneringsmedel användes kreosotolja respektive s.k. Bo­liden­salt. Impregnerings­medlen har förorenat mark och grundvatten inom merparten av impreg­nerings­området och delar av omgiv­ning­en, inom en yta av ca 8 ha. Arsenik och PAH (poly­cykliska aromatiska kolväten) dominerar bland de förorenande ämnena.

Arbetet omfattar schaktsanering, ställvis ner till 7 m djup, av totalt ca 130 000 m3 jord. Grundvattensänkning ska utföras samt rening av vatten i mobilt reningsverk. Uppschaktad förorenad jord ska efter förbehandling transporteras till godkänd mottagare. I arbetet ingår även rivning och återuppbyggnad av järnvägsanläggning och högspänningsledning.

Entreprenörer anmäler sig till TransQ via Trafikverkets hemsida.

Det är viktigt att entreprenören väljer rätt kategori för att Trafikverket skall ha möjlighet att söka upp entreprenören i TransQ. Aktuell kategori är: 4.22.99 Övrig miljösanering- och avfallshanteringsutrustning samt 8.02.07 Marksanering.

Sista dag för registrering i TransQ för upphandlingen av saneringen i Nässjö är 2013-02-01.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *