Institutionen för mark och miljö i Uppsala söker doktorand i Markvetenskap

posted in: jobbarkiv

slu_logoFörbättrade riskbedömningar av hur klimatet påverkar utlakningen av giftiga metaller från förorenade områden

Föroreningsbelastningen på grundvattenmagasin, vattendrag och kustområden i norra Europa kommer sannolikt att öka vid en klimatförändring genom fler häftiga regn, ökad variation i grundvattennivån, samt inom många områden en ökad årsnederbörd. Inom ett nytt projekt finansierat Formas kommer vi att ta fram nödvändig kunskap om de processer som styr transporten av tre viktiga metaller (bly, krom och arsenik) i förorenade jordar, med fokus på hur olika klimatscenarion kommer att påverka föroreningsspridningen. Arbetsuppgiften är huvudsak experimentellt inriktad men du kommer även att jobba med olika typer av datorbaserade geokemiska modeller. Metallernas förkomstformer i markvattnet kommer att karakteriseras med såväl röntgenspektroskopi som med storleksbaserade separationstekniker. Huvuddelen av arbetet görs vid SLU Ultuna, men en del analyser kommer att utföras vid Göteborgs universitet och vid MAX-lab i Lund. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Institutionen för mark och miljö och Institutionen för kemi vid SLU, samt forskare vid Göteborgs universitet och Statens geoteknisk institut.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en masterexamen eller magisterexamen, inom det mark-, miljö- eller geovetenskapliga området alternativt en civilingenjörsutbildning inom Miljö- och vattenteknik, Samhällsbyggnad eller motsvarande. Genomgångna kurser i markkemi, vattenkemi, geokemi eller motsvarande är önskvärda. Även kurser inom analytisk kemi, oorganisk kemi, fysikalisk kemi och spektroskopi är meriterande. Förutom goda ämneskunskaper och intresse för experimentell forskning är även förmågan att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska meriterande.

Läs mer här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *