Kurs Miljötekniska markundersökningar -SGF

posted in: Kurser och konferenser

Datum 23 april 2013 – 26 april 2013
Plats Aronsborg, Bålsta

Bakgrund
Miljöproblem med förorenade markområden är en aktuell fråga idag. Miljötekniska mark-undersökningar utförs i flera olika syften, t ex för att bedöma om en verksamhet förorenat mark, yt- och grundvatten etc., kvantifiera miljö och hälsorisker, bedöma behov och omfattning av efterbehandlingsåtgärder samt bedöma miljöskulder i samband med försäljning av fastigheter eller verksamheter. Likheterna mellan geotekniska och miljötekniska markundersökningar har gjort att geoteknisk utrustning har vidareutvecklats för att användas vid miljöundersökningar. Samtidigt finns avgörande skillnader i genomförande och värderingar. SGF inbjuder därför till denna kurs för att höja kompetensen hos de som arbetar med, beställer samt kommer att planera och utvärdera miljötekniska markundersökningar.
Syfte
Syftet med kursen är att deltagarna efter att ha genomgått kursen skall:
*    kunna ansvara för genomförande av miljötekniska markundersökningar med rätt kvalitet
*    ha baskunskaper om gällande lagar och förordningar
*    kunna vidmakthålla hälsa och säkerhet såväl för egen som för entreprenörers personal samt andra berörda
*    kunnautvärdera och bedöma resultat av undersökningar

För vidare information gå in på kurshemsidan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *