Vårmötet 2016

Vårmötet 2016  inleddes med studiebesök och mingel den 15 mars, den 16-17 mars arrangerades ett tvådagarsseminarium med en gemensam middag den 16 mars. Temat för  Renare Marks Vårmöte 2016 var ”Kommunikation och samhällsnytta – att samverka för en bättre miljö”. Drygt 440 personer kom till årets Vårmöte och utställningen med plats för 34 organisationer blev full.

Program

Nedan finns presentationerna från mötet.

Öppningspasset:

Forskning som förändrar och gör nytta – Åsa-Britt Karlsson – Generadirektör SGI
Samhällsnytta, kunskapsspridning och innovation – Carl Mikael Strauss, Naturvårdsverket, Mikael Stark, SGI och Helena Andersson, SGU
Naturvårdsverket om nytt anslag för sanering för bostadsändamål – Jeanette Häggrot, Naturvårdsverket
Inventeringsarbetet 1999-2014 – CJ Carlbom, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Maktspelet – Henrik Fexeus

Pass B – Riskvärdering
Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor – Paul Edebalk, SGI
Sanering utifrån risk eller värdering – Maria Florberger, Åke Eriksson, Golder Associates
Nya möjligheter att bedöma hälsorisk i inomhusmiljö – Ylva Sandberg, Nicklas Larsson, Niras

Pass C – Samhällsplanering
Assessing risks to ecosystems using Net Environmental benefit analysis (NEBA) – Joseph Nicolette, Ramböll
Hållbarhet i fysisk planering – hur seglar och förankrar vi den skutan, föredrag och debatt – Helena Helgesson, SGI och Ingegerd Ask, Nyköpings kommun

Pass D – Samhällsnytta och teknik
Förorenade massor i byggprojekt – Joel Mårtensson, Linnea Ljung-Haanäs, Mannheimer Swartling
Optimerad schakt – att förklassificiera massor in situ – Maria Carling, SGI
Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner – en motor för teknikutveckling? – Gabriella Fanger, Kemakta, Maria Sundesten, Golder Construction
Vägledning för riskbedömning av förorenade sediment – utveckling av metodik som hanterar miljö- och hälsorisker samt socio-ekonomiska aspekter parallellt -Peter Bruce, Stockholms Universitet

Pass E – Workshop: TUFFO-projekten APPLICERA och SAFIRE
APPLICERA – En applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön – Anja Enell, SGIoch Karin Wiberg, SLU
SAFIRE -Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling -Lars Rosén, Chalmers

Pass F – Kommunikation
Så gör vi nyheter av föroreningarna – Calle Elfström, SVT
Får man prata förorenad mark i Kina? – Johan Strandberg, IVL
Tillit, förtroende och trovärdighet – utvärdering av riskkommunikationen på Norrbyskär –
Matilda Mikaelsson Nilsson, student
Kommunikation – erfarenheter från Miljöprojekt Karlshäll – Marianne Kallin, Luleå Kommun, Christin Jonasson, Golder Associates
Bästa examensarbete presenteras

Pass G – Intern kommunikation
Att bibehålla en enhetlig projektöversikt när aktörer byts ut – Tora Lindberg, Ramböll, Tomas Enqvist, Gnesta kommun
Förändringsarbete i industrin – implementering av syn – sättet delat ansvar vid Gunnebo Bruk – Therese Steinholtz, Empirikon Konsult
Riskkommunikation – BBS, en beteendebaserad metod att kommunicera säkerhet och risk – Birgitta von Oldenskiöld, Golder Associates
Arsenik vid Vällnora Bruk – riskvärdering och kommunikation – Celia Jones, Kemakta

Pass H – PFAS
PFAS och riktvärden – Michael Pettersson, SGI
Tillämpad forskning i samverkan med industrin – spridning av PFAS i mark – Lars Rosenqvist, IVL
A new method for in situ remediation of PFAS in groundwater – Anders G Christensen, Niras DK
Poly-and Perfluoroalkyl Substances: What, When, and Why to Analyze and Remediate – Challenges Encountered from >100 Projects – Erik Ribeli, Aecom

I – Kunskapsåterföring
Hur forskning blir till samhällsnytta – om vikten att förstå sin målgrupp – Annika Åberg, SGI
From the technical challenges of soil remediation to development objectives in innovative co-creation – Christian Andersen, Danish soil Partnership, The Danish network of contaminated test sites – Niels Dossing Overheu, Capital Region Denmark
Åtgärdsportalen och Naturvårdsverkets teknikprojekt – Peter Harms-Ringdahl, Empirikon Konsult, John Lotoft, Naturvårdsverket

J – Markmiljö
Kan processbarhetsstudier förbättra åtgärdsutredningar och valet av behandlingsmetod? – Patrick van Hees, Eurofins Environment Testing
Utveckling av nya metoder för riskanalys: metaller, organiska ämnen och mikrobiella processer – Stefan Karlsson, Örebro Universitet
Markens geofysiska och kemiska egenskapers påverkan på biotillgängligheten i antropogena jordar – Leo Regazzoni, WSP

K – Praktiska exempel
Case study of a PFC remediation at a former Fire Extinguisher Factory – Felix Tamm, Aecom
Kostnadseffektiv in-situ sanering vid avveckling av fd. oljedepå – Say Svanström, RGS 90, Hans Hägglund, Preem AB
”In situ sanering av kvicksilver i jord och berg under klor-alkalifabrik med temperaturförstärkt SVE” – Lena Torin, Golder Associates

Studiebesök
Ingmar Bengtsson och Malin Norin, NCC
Kristina Hargelius, Aecom
Uffe_Schultz, Länsstyrelsen_Västra_Götalands län